תנאי שימוש לאתר Advocato

תנאי שימוש באתר Advocato.co.il

מבוא:

1.1 הגדרות:

  למונחים הבאים בתנאים הכלליים תהיה ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

״אתר״ – אתר בכתובת https://advocato.co.il/ 

״Advocato״ – החברה המפעילה את האתר.

״שרותים/השירותים״ – שירותי Advocato השונים לרבות השירותים בהצטרפות העצמית במסגרת האתר;

1.2 האתר מספק פלטפורמה לפרסום עורכי דין באמצעות מגוון חבילות פרסום בחינם או בתשלום. כמו כן, האתר מספק מידע ומפרסם משרות משפטיות ומקשר בין מבקשי ייעוץ משפטי המעוניינים בכך לעורכי הדין הרשומים באתר.

 

כללי

 1. האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
 2. השימוש באתר והתכנים המוצעים לך באתר , ש-Advocato תציע מפעם לפעם הם בכפוף לתנאים הכלליים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש").
 3. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה מוקדמת.
 4. האתר, התכנים המופיעים בו ובכלל זה כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, במלל, בתמונות ו/או בקול ו/או בוידיאו, שיועמדו לרשות הגולשים באתר והמשתמשים בו, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, המאפשר צפייה באתר 2 ובתכנים בו, בין אם תכנים אלו בבעלות Advocato ובין אם הם בבעלות צד ג', המאפשר ל-Advocato זכות שימוש בהם- ייקראו להלן וביחד: "האתר".
 5. השימוש באתר בפועל מהווה הסכמה מצידך לתנאי השימוש. אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש.
 6. Advocato שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש ללא הודעה מראש.
 7. ניתן לצפות בתנאי השימוש המעודכנים מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור "תנאי שימוש" שבתחתית האתר.
 8. תנאי שימוש אלה מופנים אליך, הלקוח הפרטי והעיסקי כאחד , ואם הינך פועל בשם ו/או עבור עסק , תנאי השימוש האלה יחולו עליך ועל העסק כאחד. ייתכן שלשירותים מסוימים המופעלים על ידי Advocato יהיו תנאי רישום או תנאי שימוש נוספים מעבר לתנאי שמוש אלה. 
 9. באתר יוצעו לך מספר שירותים בהצטרפות עצמית שלך. הינך רשאי לבחור להשתמש באיזה מהשירותים לפי בחירתך. למגוון השירותים השלם של החברה תוכל לפנות לנציג Advocato בטלפון 054-2448885 .
 10. Advocato רשאית להוסיף ו/או לגרוע בעתיד שירותים שונים בהצטרפות עצמית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 11. ככל שהשירותים ו/או המוצרים המוצעים מסופקים לך על-ידי צד שלישי כלשהו, הצד השלישי יהיה האחראי הבלעדי לכל המוצרים ו/או השירותים שיסופקו על-ידו ו-Advocato לא תישא באחריות בנוגע לשירותים אלו.
 12. השימוש באתר, ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (IS AS) ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Advocato בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 13. ידוע למשתמש באתר, כי שימוש בשירותים מסוימים באתר מוגבל למשתמשים בעלי כשירות לבצע פעולות משפטיות מחייבות. היה ובחר גולש שהינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור האפוטרופוס שלו לעשות שימוש באתר, לרבות בתכנים ו/או שירותים ו/או מוצרים הכלולים בו, יראו את שימוש המשתמש הזה כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס החוקי שלו לעשות כן.

רישום לשירותים

 1. ייתכן שחלק מהשירותים מותנים ברישום קודם.
 2. ייתכן שחלק מהשירותים מותנים בקבלת שם משתמש ותוכל לבחור בסיסמה אישית אשר תזהה אותך בעת השימוש באילו מהשירותים . (יחד להלן :"קוד הזיהוי").
 3. במסגרת ההרשמה לאיזה מהשירותים ו/או במסגרת עדכון פרטיך (כפי שיעשה מעת לעת) תידרש למסור מידע אישי, דוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או מידע נוסף אודותיך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא שתמסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום ו/או לעשות שימוש בשירותים אלו. באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.
 4. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר ו/או בעת עדכון פרטיך (כפי שיעשה מעת לעת), יישמרו במאגר המידע של Advocato. אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הטעונים הרשמה, כאמור.
 5. הנך מצהיר כי הפרטים שמסרת בהרשמתך לאתר ובהכנת הדף העסקי ושתמסור בעתיד, עומדים בכללי החוק ובכללי לשכת עורכי הדין ובפרט בכל הקשור לפרסום עורכי דין באינטרנט. 
 6. הינך מתחייב כי הפרטים שמסרת באתר הינם הפרטים שלך ולא של אדם אחר ושהשם איתו נרשמת לאתר הינו השם המופיע בתעודת הזהות  וברישיון עריכת הדין שלך במידה והינך מחזיק ברישיון עורך דין.
 7. הינך מתבקש לנקוט בכל האמצעים לשמירה על קוד הזיהוי בסודיות מלאה מפני כל צד שלישי שהוא, לרבות החלפת הקוד מדי פעם, וכן לפעול בהתאם להנחיות Advocato בעניין זה אם וככל שתהיינה. Advocato לא תישא באחריות כלשהי במקרים בהם מסרת את קוד הזיהוי לאחר, ואתה משחרר את Advocato מכל אחריות כתוצאה מדליפת המידע כאמור, אודות קוד הזיהוי. הינך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפעולות המתבצעות בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך. לפיכך איננו ממליצים לך למסור את הסיסמה האישית שלך בעזרתה אתה מזדהה באתר, או כל מידע בקשר עם אופן ההתחברות שלך לאיזה מהשירותים, לכל לצד שלישי אחר כלשהו. אם תבחר לחלוק מידע זה עם צדדים שלישיים כלשהם, תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך. במקרה שתאבד שליטה על הסיסמה שלך, תאבד שליטה מהותית על המידע המזוהה האישי שלך, ותהיה כפוף לפעולות מחייבות מבחינה חוקית שיתבצעו בשמך. לפיכך, אם הסיסמה שלך אינה בטוחה מכל סיבה שהיא, עליך מוטלת החובה לשנותה לאלתר.
 8. הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך בהתאם למבוקש. Advocato שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירותים, כולם או חלקם, בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לAdvocato את היסוד הסביר להניח כי כך קרה. במקרים אלה, Advocato תהיה רשאית , מסיבות טכניות או מכל סיבה אחרת, להפסיק או להשעות בכל עת את השימוש באתר, וכן בכל חלק של האתר או שימוש בשירות . הנך מתחייב לעדכן את Advocato על כל שינוי בכל פרט שמסרת. Advocato תהיה רשאית לדרוש את חידוש הרישום ו/או חידוש פרטים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 התחייבויות המשתמש בעת השימוש באתר

 1. הנך מתחייב לא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן): התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת; הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש באתר, בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש האתר, לצורך אספקת השירותים, או למנוע, או להפריע לשמושם של האחרים, הפצת דואר זבל (spam), או הצפה של כל דואר אחר של השרתים באמצעותם מופעלים השירותים; שינוי, עיבוד, התאמה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור מתן השירותים; פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות בשירותים. הצבת השירותים, או כל חלק מהם או כל חלק מאתר, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), או כחלק משירות אחר ללא קבלת הסכמה מפורשת וכתובה של Advocato; שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע בשירותים ו/או באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד בשירותים ו/או באתר; להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את השירותים ו/או את האתר, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים המחוברים לשירותים ו/או האתר או של רשת המחשבים המחוברת אליהן; להעלות ו/או לשלוח באמצעות השירותים כל חומר ו/או מסר שהינו בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או פוגעני בכל אופן שהוא ו/או בלתי רלוונטי; כל שימוש הפוגע בקניינה הרוחני של Advocato או שיש בו להפר זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של כל גורם שהוא.
 2. הנך מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש באתר ו/או במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.
 3. הינך מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
 4. Advocato רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיה, באופן זמני או קבוע, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי שימוש אלה, לרבות חסימת שם משתמש, סילוק מפורומים, אי-פרסום טוקבקים, חסימת IP, מחיקת המשתמש לאלתר וכן כל פעולה אחרת אשר Advocato תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.
 5. אם יתעורר בלבך חשד סביר לפריצה למערכת המחשב ממנו נעשית ההתקשרות למערכות או אם תחשוד כי נעשה שימוש לרעה או השחתה של אותה מערכת מחשב, עליך להודיע על כך מיידית לAdvocato.
 6. למען הסר ספק, בעת לחיצה על "הרשמה" וברישומך לאתר, הנך מאשר כי עיינת בתנאי השימוש וכי הנך מאשר אותם.
 7. הנך מאשר כי אתה האחראי הבלעדי על כתיבת ואספקת התוכן אודותיך לאתר האישי שלך ולדפים הנמצאים באתר Advocato. מובהר בזאת, כי אם ברצונך לשכור את שירותי Advocato לכתיבת תוכן, השירות יהיה בתוספת תשלום שתקבע בהסכמת הצדדים.

קישורים והפניות באתר

 1. יתכן כי באתר יופיעו קישורים (Hyperlinks) ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים ("קישורים"), לרבות קישורים שנעשו על ידי גורמים המבצעים פרסום באמצעות האתר. אין Advocato מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר Advocato אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ו-Advocato לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אליהם מובילים הקישורים אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים.
 2. Advocato אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר Advocato ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים. 
 3. Advocato כאמור אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים החזותיים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, ול-Advocato לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.
 4. Advocato רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. 
 5. מובהר, כי לAdvocato אין כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים חיצוניים אלה. כמו כן, Advocato אינה נושאת בכל אחריות במקרה בו הסתמכת ו/או ביצעת פעולות בהתאם לנמצא באתרים חיצוניים אלה. אין לפרש את הקישורים הנמצאים בשירותים כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר או בתכנים או המוצרים המופיעים באתרים החיצוניים. כמו כן, אין לפרש קישורים אלו כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם.

תכנים המפורסמים באתר על ידי גולשים

 

 1. המשתמש מצהיר כי הינו האחראי הבלעדי על המידע שפרסם באמצעות האתר.
 2. אתה מתבקש שלא לפרסם באתר את התכנים הבאים: תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום בו הנך נמצא. Advocato רשאית למחוק תכנים אלו בכל עת. או לחסום את הגישה אליהם.
 3. כיוון שהתכנים שתמסור לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט ו-Advocato אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עשוי לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן, על כן, Advocato לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל. באשר לתגובות שמשתמשים ישאירו בדף שלך, הינך רשאי לפנות ל-Advocato בבקשה למחיקת התגובה ו-Advocato רשאית לנהוג בתגובה לפי שיקול דעתה הבלעדי.  
 4. Advocato לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שיגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
 5. במשלוח תכנים לפרסום באתר, הכוללים את המאמרים שתפרסם באתר, הנך מקנה ל-Advocato רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לפרסום באתר.
 6. Advocato ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים משפטיים, וכיוצא באלה. התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עיצה משפטית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם עורך דין. Advocato מבהירה, כי מידע זה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית, והינו בגדר המלצה בלבד. משכך, Advocato אינה אחראית לתכנים אלה ולתוצאות – ישירות ועקיפות – של השימוש בהם, העלולות להיגרם לך או לצדדים שלישיים אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלה, וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהם.
 7. כל מידע שתמסור לפרסום באתר יהיה גלוי לכל משתמש אחר ברשת האינטרנט. על כן, עליך לנהוג בהיגיון, בזהירות ובתבונה במסירת פרטים אישיים, כמו גם בטיפול בתגובות המתקבלות אצלך בעקבות השימוש באתר או בעקבות פרסום פרטים מזהים כלשהם.
 8. זאת ועוד, תכנים שאתה מגיש לפרסום באתר ו/או באמצעות האתר עשויים כאמור להיות חשופים לגולשים באינטרנט ובפרט לגולשי האתר. אם תפרסם פרטים אישיים שלך כחלק מהפרסומים כאמור אתה עשוי לקבל הודעות מבלי שתבקש. על כן, אנו ממליצים לך לפרסם רק מידע שאתה מעוניין שיהיה נגיש לכולם.

דף הנחיתה לעורכי דין

 1. האתר מספק דף נחיתה לעורכי דין בחינם מיום הרשמת עורך הדין לאתר ובכפוף לאישור של האתר את תכניי הדף ולהסכמת עורך דין לתנאי השימוש של האתר. 
 2. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי הסכם בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 3. האתר מספק לעורכי הדין הרשומים באתר טופס צור קשר בו לקוחות יכולים לפנות אליהם, האתר לא יישא באחריות במידה וישנן תקלות בטופס, במידה ומתקבלים בטופס פניות ״זבל״ ובכל בעיה אחרת הקשורה בטופס. 
 4. עורך הדין מצהיר כי הינו מאשר קבלת פניות מלקוחות באמצעות הטפסים המופיעים באתר.
 5. האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות ו/או לעדכן ו/או לקבל ו/או לבטל את תקופת השימוש באתר או בשירותיו לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 6. עורך דין שנרשם לאתר מצהיר במעמד ההרשמה כי הינו חבר בלשכת עורכי הדין בישראל ורישיון העיסוק שלו חוקי ובתוקף וכי הינו אחראי לעמוד בכללי לשכת עורכי הדין ובחוק וזאת על מנת לספק שירות משפטי למבקשים באמצעות האתר.
 7. תנאי שימוש ב"תגובות" בעמוד  של עורך דין:
  1. Advocato מאפשרת לגולשים לפנות אליה או לכתוב תגובות באמצעות האתר והכל בהתאם ובכפוף לכל הוראות התקנון ולתנאי השימוש.
  2. .תנאי שימוש אלה יחולו, בשינויים המחויבים, בכל מקום אחר באתר המאפשר כתיבת תגובות על ידי הגולשים.
  3. התוכן המופיע בתגובות אינו התוכן המסופק על ידי Advocato וAdvocato אינה נושאת בכל אחריות בנוגע לנכונות, דיוק, טיב ואמינות ההודעות בפורומים הנכתבים על ידי הגולשים, לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת פורומים אלה.
  4. Advocato אינה אחראית לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף, שעלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע, או מצפייה ו/או שימוש במידע המופיע בקישוריות לאתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים המופיעים בתגוסות.
  5. התוכן וההודעות המופיעים הם באחריותם הבלעדית של הכותבים וAdvocato לא תיהיה אחראית לפרסומים אלו.

 

אינדקס עורכי הדין של Advocato

 1. תכנים המוצגים באתר ונמסרו למערכת האתר ע"י המפרסמים באינדקס המפרסמים הנם באחריותם הבלעדית של אותם מפרסמים.
 2. כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
 3. מפעילי האינדקס לא יהיו אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו. מפעילי האינדקס לא יהיו אחראים לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף אם המשתמש למד לראשונה אודות הצד השלישי מתוך אינדקס המפרסמים.
 4. מפעילי האינדקס לא יהיו אחראים להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי, ולא יהיו אחראים לטיב ו/או איכות המוצר ו/או השירות הניתנים ו/או מוצעים למשתמש על ידי צד שלישי.
 5. מפעילי האינדקס לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא ולרבות נזקי גוף ו/או טיפול רשלני.

קניין רוחני 

 1. זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר– לרבות, עיצובו, תכניו וכל חומר אחר הכלול באתר – הינן של Advocato בלבד. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר בהעברת המשך (transmission-re) להציג, להנפיק רישיון, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מהאתר. 
 2. הנך מתחייב כי הנך בעל מלוא הזכויות בתכנים אשר מועלים על ידך לאתר וכי אין בפרסום התכנים פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965, כללי לשכת עורכי הדין (פרסומת) תשס"א-2001.
 3. בעצם שימושך באתר, כאמור בתנאי שימוש אלו, הינך מצהיר כי הינך רשאי להקנות, על פי כל דין, ואף מקנה בפועל לאתר רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל התכנים שאתה מעלה לאתר, ובכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר, באתר, בדברי דפוס, באמצעי תקשורת דיגיטליים, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה כלפי האתר בקשר עם השימוש בתכנים אשר הועלו לאתר על ידך כאמור לעיל. העלאת תכנים לאתר על ידך מהווה את הסכמתך להעניק לאתר רישיון שימוש בלתי חוזר בתכנים שהועלו, וכן לכך כי לא תהיה זכאי לכל תמורה בגין שימוש תכנים כאמור וכי לא תוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות כלשהן ו/או כל דרישה לתשלום.
 4. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו האתר הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.

אחריות וסיכונים

 1. Advocato מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית אין בהם בטחון מוחלט. לכן, Advocato לא מתחייבת שהתוכן באתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.
 2. המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט בקשר לאבטחת מידע ברשת ומשחרר את Advocato ו/או מי מטעמה מכל אחריות בעניין זה.
 3. עוד מובהר, כי מערכותיה של Advocato, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי Advocato או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. ידוע כי אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המועבר ו/או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות באתר, שיבושים בפעולת המערכות ו/או בזמני התגובה שלהן. חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכד'.
 4. מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה, Advocato תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים או הגורמים האלה, ובתנאי שאותם גורמים אינם בשליטת Advocato: שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצלך, בין בAdvocato ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע.; תפקוד לקוי של כל תוכנה ו/או חומרה המצויות אצלך, לרבות כל תוכנה ו/או חומרה שסופקה לך על-ידי צד שלישי; חשיפה וגילוי מידע על ידיך לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש בשירותים (לרבות מוצרים ו/או שירותים של צד שלישי המוצעים לך במהלך השימוש באתר) או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים או מגילוי קוד הזיהוי שלך לאחר ו/או כתוצאה מהעברת מכשירך לאחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר, לרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מ-Advocato באמצעות המכשיר או יבצע באמצעותו פעולות שונות במסגרת האתר, והינך מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לך או לAdvocato- בקשר לכך.
 5. Advocato אינה מתחייבת שהאתר (לרבות, למען הסר ספק, שירותים באתר) לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי Advocato, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל Advocato או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, וכן כי המוצרים ו/או השירותים המסופקים במסגרת האתר יהיו נקיים מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים וAdvocato לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
 6. באתר מתפרסמים תכנים שמקורם באתר ו/או בתי העסק, לרבות אפשרות ביצוע חיתוכים ומיונים של תכנים בהתאם לקטגוריות מוגדרות מראש ומילות מפתח מדויקות ("הסיווגים"). האתר לא יהא אחראי לטעויות, השמטת פרטים ו/או לאי-דיוקים העלולים להתרחש כתוצאה משימוש בסיווגים האמורים.
 7. האתר יעשה מאמץ סביר כדי לאפשר גישה ללא הפרעה לשירות ולאתר לאורך שעות הפעילות. עם זאת ייתכן והגישה לשירות ולאתר תושהה, תוגבל או תיפסק בכל עת על מנת לאפשר תיקונים, תחזוקה או הכנסתם לשימוש של כלים או שירותים חדשים. האתר יעשה מאמץ סביר כדי להשיב את הנגישות לאתר בהקדם הסביר האפשרי. בשימוש באתר הנך מצהיר כי אתה פוטר את האתר בשל כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.
 8. האמור במסמך זה אינו גורע מכל חסינות, פטור ו/או הגבלת אחריות המוקנים או שיוקנו לAdvocato על פי כל דין.

הודעות ועדכונים

 1. בהתאם לאישורך והסכמתך במסגרת הרישום לשירותים השונים , Advocato רשאית לשלוח אליך מדי פעם לכתובת אותה ציינת בטופס הרישום לשירותים, או שמסרת לAdvocato במסגרת קבלת שירות משירותי החברה, באמצעי התקשורת העומדים לרשותה, ובכלל זה בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת מסר קצר SMS, או באמצעות דואר רגיל, או באמצעות מערכת חיוג אוטומטית, הודעות, עדכונים ומידע בדבר שירותיה, לרבות מידע שיווקי ופרסומי – הן מידע שהיא עצמה תפרסם והן מידע שיישלח מטעם מפרסמים אחרים, בין אם יישלח על-ידי Advocato ובין אם יישלח על-ידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישלח אליך, בהתאם לחוק ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

במידה ואינך מעוניין לקבל דיוור פרסומי לכתובת המייל שלך מ-Advocato, תוכל לבצע זאת בכל עת בין היתר באמצעות לחיצה בהודעת המייל על ״הסר מרשימת תפוצה״ או בפנייה לAdvocato- בטלפון באמצעות מספר 054-2448885.

שימוש באתרי צד שלישי

 1. האתר מפרסם גם באתרי צד שלישי כגון Google, Facebook ורשתות חברתיות, מובהר כי לאתר לא קיימת שליטה על גורמים אלו וכי האתר אינו לוקח אחריות במידה ויוסרו ו/או לא יאושרו מודעות פרסומיות של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי האתר בגין השימוש באתרי צד שלישי.
 2. מובהר כי לאתר לא קיימת אפשרות לשלוט בקידום האורגני במנועי חיפוש חיצוניים, מלבד התאמת התוכן של המשתמש לטובת הקידום האורגני.
 3. מובהר כי באחריות הבלעדית של המשתמש לבצע את התשלום המלא עבור השימוש במנגונני הפרסום באתרים חיצוניים.
 4. האתר יעמיד לרשות המשתמש כלים ומידע אודות השימוש באתרי צד שלישי.
 5. מובהר כי רכישת כתובת דומיין חיצוני וחבילת אחסון עבור אתר פרטי היא באחריות המשתמש שישא בעלויות הנ"ל.

 

הפסקת ההתקשרות

 

 1. מובהר כי האתר רשאי להפסיק את ההתקשרות עם המשתמש בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת מכל סיבה שהיא וללא צורך בנימוק.
 2. האתר רשאי להסיר כל מידע אודות המשתמש ועל המשתמש האחריות הבלעדית לכל מידע שמסר לאתר.
 3. אין לאתר אחריות על מידע אודות המשתמש ובמידה והמשתמש מעוניין לגבות את המידע שמסר עליו לעשות זאת באופן עצמאי.
 4. אם יבחר המשתמש להפסיק את ההתקשרות טרם חלף המועד שנקבע על ידי הצדדים, על המשתמש לשלם את מלוא הסכום ששולם עבור החבילה.
 5. במידה ומשתמש מעוניין לבטל את העסקה בחלוף יומיים ממועד רכישת החבילה עליו לשלם לאתר דמי ביטול על סך 1000 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק.
 6. יובהר כי במידה והופסקה התקשרות בין המשתמש לאתר, רשאי האתר להפסיק את חבילות הפרסום ולהסיר את המידע אודות המשתמש.

 

פרטיות

 1. אנא קרא בעיון את מדיניות הפרטיות של האתר.
 2. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות, להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שתחול עליו חובה כלשהי לנמק או למסור הודעה אישית בנדון.
 3. במידה והאתר ישנה את תנאי השימוש ו/או את תנאי הצהרת הפרטיות ו/או את האמור בהצהרת הנגישות, ידאג האתר להודעה מסודרת בעמוד הבית של האתר. ההודעה המתאימה תיוותר בעמוד הבית במשך זמן סביר, על פי קביעתו הבלעדית של האתר.
 4. שינוי תנאי, כאמור לעיל, יחול ברגע השינוי ולכל המאוחר, ברגע פרסום ההודעה על השינוי בעמוד הבית של האתר. יודגש, כי תנאים הקשורים במוצר ו/או שירות שנרכש, לא יחולו באם המוצר ו/או השירות נרכש לפני פרסום שינויים אלה.
 5. על מנת להיות מעודכן ולהימנע מאי נעימויות, האתר מדגיש בפניך את חשיבות הכרת תנאי השימוש והפרטיות המעודכנים.
 6. האתר יעשה כל מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על המידע המועבר על ידי המשתמשים בזמן השימוש באתר וכן על מידע שנאסף על אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על המשתמש") ולא יעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר, או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה, או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי שימוש אלו, או במקרים בו התקבל צו שיפוטי המורה לאתר למסור את פרטי המשתמש, או בכל מחלוקת, טענה, תביעה או כל הליך אחר שיתקיים בין המשתמש לאתר.
 7. האתר יעשה מאמץ סביר לאבטח את המידע באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותו, אך אין האתר יכול להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור על גבי מחשבי האתר. במקרה כזה לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר.
 8. בכפוף לקבלת הסכמת המשתמש, האתר שומר לעצמו את הזכות לפנות אל המשתמש באמצעים אשר נמסרו על ידו בדבר מבצעים, פרסומות מגופים מסחריים וכן עדכונים ושינויים שהתבצעו באתר, לרבות בתנאי השימוש שלו.
 9. האתר יוכל להשתמש בפרטים שמסר ושהתקבלו מהמשתמש, לצורך ביצוע ניתוח מידע סטטיסטי והצגת תוצאת ניתוח המידע הסטטיסטי, ו/או מסירת תוצאות ניתוח המידע הסטטיסטי, ללא אזכור פרטי המשתמש, לגורמים אחרים.
 10. האתר אינו נושא בכל אחריות בגין שימוש במידע המתקבל שלא באמצעותו, אלא באמצעות צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים המשתמשים או מופיעים באתר (כגון חברות אשר משתתפות במבצעי הטבות וכיוצא באלו), אשר אינם בשליטתו של האתר. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

שיפוי

 1. המשתמש מתחייב לשפות את האתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו או הפרת החוק או התגוננות בפני תביעה, הגשת תביעה, או כל דרישה שתועלה על ידי צד שלישי לרבות עלות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.
 2. המשתמש הוא האחראי הבלעדי לכל אינטראקציה עם מציע כלשהו המפרסם באתר. בעצם השימוש באתר, קל וחומר בעצם עשיית עסקה בעקבות המידע באתר, משחרר המשתמש את האתר מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל נכס ו/או שירות שהוצע ו/או שנרכש, לכל פעולה של מציע, לרבות כשל של המציע לפעול בהתאם לכל דין וכן, כשל של המציע לקיים את תנאי הרכישה וכן, לגבי כל אינטראקציה, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל מציע ו/או משתמש קצה אחר.

מדיניות הפרטיות

 1. Advocato פועלת על פי הנהלים הבאים באיסוף ושימוש בפרטים אודותיך בעת השימוש בשירותים או הגלישה באתר (להלן: "מדיניות הפרטיות").
 2. במסגרת פרק זה של מדיניות הפרטיות נפרט מדוע אנו אוספים מידע לגביך, איזה מידע או נתונים נאספים לגביך, ומה השימושים שנעשים בהם או שבכוונת Advocato לעשות לגביהם.
 3. השימוש בשירותים בפועל, או הגלישה באתר Advocato מהווים הסכמה מצידך לנוהלי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן.
 4. יש להדגיש כי Advocato רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה. Advocato נוקטת באמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע המצוי בידיה, ועל המנויים שלה ו/או המשתמשים בשירותיה, ועל פרטיותך וכן דואגת Advocato לעדכן ולחדש אמצעים אלו מעת לעת, וזאת מפני גישה בלתי מורשית למידע שבידה, או מפני שינוי בלתי מורשה של המידע וכן מפני חשיפתו או מחיקתו.
 5. Advocato שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את מדיניות הפרטיות. ניתן לצפות בתנאי המדיניות המעודכנים מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור "תנאי שמוש" שבאתר.
 6. אנו אוספים מידע בכדי לספק שירותים טובים יותר לכל המנויים או המשתמשים בשירותים שלנו או הגולשים באתרנו. אנו משתמשים במידע שאנו אוספים מכל השירותים שאנו מספקים, כדי לתת ולשפר את השירותים, ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר כדי לפתח שירותים חדשים וכדי להגן על המשתמשים שלנו ועל המנויים. כמו כן, אנו משתמשים במידע לצורך ניתוח סטטיסטי, לצרכיה של Advocato, או לצרכי אבטחת מידע וכן בכדי למנוע שימוש לא חוקי; מידע זה לא יזהה אותך אישית.
 7. כמו כן, אנו משתמשים במידע זה כדי להציע לך תוכן מותאם אישית – למשל, תוצאות חיפוש ושירותים רלוונטיים יותר. אנו עשויים להשתמש בכתובת הדואר האלקטרוני שלך כדי להודיע לך על השירותים שלנו, למשל, כדי להודיע לך על שינויים או שיפורים שיחולו בקרוב בהתאם להסכמה שנתת.
 8. כמו כן אנו משתמשים במידע לצורך יצירת קשר עמך או לצורך משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך ו/או אל בית העסק שלך, לרבות באמצעות הדואר או הדואר האלקטרוני או באמצעות הודעות SMS (מסרונים) או בכל אמצעי תקשורת אחר, בין היתר, בהתבסס על פילוחים ועל העדפות כפי שנקלטו כתוצאה מהשימוש בשירותים.
 9. כמו כן אנו משתמשים במידע לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים על ידך לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך. שים לב כי יתכן כי גביית הכספים עבור רכישת מוצרים ו/או שירותים באתרים מתבצעת על ידי חברות סליקה ויתכן כי תידרש למסור לחברות סליקה כאמור מידע אישי כגון שמך, כתובת לשליחת חשבונית ופרטי כרטיס אשראי. שימוש במידע כאמור כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות סליקה.
 10. המידע הנאסף הינו – החל מפרטים בסיסיים כגון השפה שבה אתה משתמש, וכלה בפרטים מורכבים יותר כגון: מהן המודעות שיהיו השימושיות ביותר עבורך; מהם השירותים החשובים לך ביותר ב-Advocato ועוד.
 11. המידע הנאסף הוא מידע שאתה מספק לנו, כאשר אתה נרשם לאחד מהשירותים של Advocato הדורשים ממך בהרשמה: פרטים אישיים, כגון שם, כתובת אימייל, מספר טלפון, או מידע שאנו מקבלים על סמך השימוש שאתה עושה בשירותים אנו אוספים מידע על השירותים שבהם אתה משתמש, או בקשת לרכוש, ועל האופן שבו אתה משתמש בהם או כאשר אתה מבקר באתר שלנו או באתרים אחרים שמציגים מודעות ותוכן שלנו או מקיים איתם אינטראקציה. איזה מודעות ופרסומות קראת, העמודים בהם צפית, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, מיקום גיאוגרפי, סוג הדפדפן בו הינך עושה שימוש.
 12. המידע כולל או עשוי לכלול מידע על סוג מכשיר הקצה בו הינך משתמש או המחשב שלך כגון דגם החומרה, גרסת מערכת ההפעלה ופרטי הרשת הסלולרית, מספר טלפון, פרטים על אופן השימוש שעשית בשירותים שלנו, שאילתות החיפוש שלך. 
 13. Advocato עשוייה לעשות שימוש בקובצי Cookie או בטכנולוגיות שונות אחרות כדי לאתר מיקום, כולל כתובת IP ,נקודות גישת Fi-Wi ואנטנות סלולריות הנמצאות בקרבת מקום, לאיסוף ואחסון של מידע בזמן שאתה מבקר באתר שלנו, כפי שיפורט להלן בפרק עוגיות:
 14.  Cookies איסוף המידע עשוי להתבצע באמצעות Cookie או טכנולוגיות דומות כדי לזהות את הדפדפן או את המכשיר שלך. אנו משתמשים בטכנולוגיות האלה גם כדי לאסוף ולאחסן מידע כאשר אתה מנהל אינטראקציה עם שירותים שלנו או עם שירותים שאנו מציעים לצד ג' המצוי בקשר עסקי איתנו, למשל, שירותי פרסום או שירותים שלנו שעשויים להופיע באתרים אחרים. הטכנולוגיות האלה עוזרות לעסקים ולבעלי אתרים לנתח את התנועה המגיעה אל האתרים והאפליקציות שלהם, וזאת על מנת לשפר את חוויית המשתמש ואת האיכות הכוללת של השירותים שלנו. אנו משתמשים בטכנולוגיות האלה גם כדי לנתח את השימוש שלך באתר כדי לספק לך תכונות מוצר רלוונטיות עבורך, כגון תוצאות חיפוש מותאמות אישית, פרסום מותאם אישית ועוד.
 15. Advocato לא תמכור או תעביר מידע מזוהה אישית אודותיך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתך המפורשת לכך. Advocato תהא רשאית לחשוף את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם במידה וחשיפת המידע לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים ולצרכי אבטחת מידע וכן בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה בסיסמאות ובגישה שלך לשירותים, לפי העניין. יש להדגיש, אלא אם נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו Advocato.
 16. Advocato תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים. Advocato תמסור את המידע על מנת לזהות, למנוע או לטפל בכל צורה אחרת בנושאי תרמית, בסוגיות אבטחה או בבעיות טכניות או בכדי להגן מפני פגיעה בזכויות, בקניין או בבטיחות של החברה או של המשתמשים שלה או של הציבור, ככל שהחוק דורש או מתיר זאת. בכל מקרה ש-Advocato תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי; אם Advocato תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. אם Advocato תשתף פעולה עם תאגיד אחר ו/או תרכוש שירותי ניהול ו/או תפעול ו/או איחסון מידע ו/או תבצע פעילות לשם שיפור פעילות האתר במסגרת שיתוף פעולה עם תאגיד אחר – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד האחר ו/או החדש כאמור העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים וכן כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 17. Advocato תהיה רשאית להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודותיך שנאסף על ידיה בעת שימושך באתר לשותפיה העסקיים כגון בעלי אתרים, או אתרים מחוברים (לרבות מפרסמים באתר), על מנת שאלו יתאימו עבורך מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתרי אינטרנט שונים לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או מקום מגוריך. כמו כן, הנך מסכים בזאת כי שותפיה העסקיים של Advocato (לרבות מפרסמים) יהיו רשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור אודותיך באופן עצמאי, לצורך מטרה כאמור. Advocato תמסור את המידע כאשר העברת המידע לצרכים נדרשים על פי דין, וכן לצדדים קשורים או חברות, ארגונים ואנשים מחוץ לחברה , לעסקים או לאנשים אחרים שAdvocato נותנת בהם אמון כדי שיעבדו אותו עבורה, על פי הוראותיה ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלה ועם כל דרישות הסודיות והאבטחה הקיימות או בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לAdvocato ולצד שלישי המוצגות באתרי Advocato או במידה ותמסור מידע זה מתוך כתבות פרסומיות באתר או לשם משלוח דברי פרסומת מטעם Advocato ו/או מטעמם של מפרסמים אחרים. במקרים אלה יועבר לשותפים או למפרסמים אלה המידע הדרוש להם לשם, לרבות לצורך השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית, מסירת מידע נוסף ושמירת הקשר עמך.
 18. מדיניות הפרטיות שלנו אינה חלה על שירותים שמציעים חברות או אנשים אחרים, לרבות מוצרים או אתרים העשויים להופיע בתוצאות החיפוש שלך, אתרים העשויים לכלול את שירותי Advocato או אתרים אחרים עם קישור מהשירותים שלנו. מדיניות הפרטיות שלנו אינה מכסה את נוהגי הטיפול במידע של חברות וארגונים אחרים אשר מפרסמים את השירותים שלנו ועשויים להשתמש בקובצי עוגיות (Cookie) ובטכנולוגיות אחרות כדי להציע ולהציג מודעות רלוונטיות
 19. אנו נבקש את הסכמתך לפני שנשתמש במידע למטרה שאינה נכללת במדיניות פרטיות זו.


עוגיות (Cookices)

 1. האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר הבית, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
 2. ייתכן והאתר יעזר מפעם לפעם בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. חברות אלה אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר הבית וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.
 3. האתר שומר לעצמו את הזכות להתיר לספקים בענפים השונים לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן תוכל לצפות או שתצפה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של האתר.
 4. האתר מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, האתר לא מתחייבת ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

ביטול מנוי של שירותי Advocato

 1. אם ברצונך לבטל את המנוי בשירותים, כולם או חלקם, הינך יכול לעשות זאת באחד מהאמצעים הבאים: בפנייה לשירות הלקוחות 054-2448885 או בשליחת מייל לכתובת advocato.co.il@gmail.com. מובהר, כי בכל עת תוכל לשוב ולהירשם לשירותים לאחר ביטול השימוש והמנוי.

זכות לעיין במידע

1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר ולהביא לביטול רישומך לאתר. מידע הדרוש לאתר – לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי האיגוד על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקש האתר למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לאתר לפעול כאמור.


דיווח על פגיעה בפרטיותך

1. אם אתה חושב שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, אנא פנה לאתר באמצעות כתובת הדוא"ל: advocato@advocato.co.il, או באמצעות טלפון 054-2448885. נציגי האתר עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

 

 

הצהרת נגישות

עדכון אחרון ביום 26.11.2020

אתר Advocato (להלן "האתר") עושה ככל יכולתו על מנת להנגיש את תכניו לכלל גולשיו ובפרט לגולשים בעלי מוגבלויות. מטרתנו הראשונה היא שכל אדם יוכל להפיק את המירב והמיטב מהשימוש באתר ובפרט, אנשים עם מוגבלויות בתנועת הידיים, ראייה, שמיעה ואנשים המתקשים בהפעלת רכיבי ותוכנות המחשב השונים.

למרות שהאתר אינו מחויב לכך בחוק, האתר נבנה ומתעדכן תדיר באופן שמערכותיו הפנימיות והדפים המוצגים לגולשים יתפקדו כך שיוכלו לתמוך בכלים המסייעים להנגיש את תכניו ותכונותיו.

אמצעי הנגישות הקיימים באתר:

 • תמיכה בכל הדפדפנים התקניים המקובלים (כמו Chrome, Explorer, FireFox, Opera, Mozila).
 • תכני האתר כתובים בצורה נוחה וידידותית
 • עיצוב האתר והמסלולים המוצעים בו בצורה קלה נוחה וידידותית באמצעות כותרות ורשימות
 • ההתמצאות באתר היא פשוטה ונוחה וכוללת תפריטים זמינים וברורים
 • הקישורים באתר ברורים ומסבירים להיכן מועברים לאחר לחיצה עליהם
 • מבנה הדפים באתר קבוע ואחיד
 • באתר מותקן תוסף שנפתח בלחיצה על אייקון כחול של אדם על כסא גלגלים, תוסף זה מאפשר בקלות נגישות מטבית לבעלי מוגבלויות. חלק משירותי התמיכה בנגישות שמספק התוסף: הגדלה והקטנה של הכתב, תמיכה בשינוי גוונים לעיוורי צבעים ועוד.  
 • התאמת האתר לסביבות עבודה ברזולוציות שונות (רספונסיביות)
 • יכולת שינוי התצוגה באתר – ניתן להגדיל או להקטין את תצוגת המסך על ידי לחיצה על אחד מכפתורי ה- "*CTRL" (המצויים משני צידי השורה התחתונה במקלדת) ביחד עם גלגלת העכבר או ביחד עם הסימן "+" עבור הגדלה או ביחד עם הסימן "-" עבור הקטנת התצוגה. כל לחיצה תקטין או תגדיל את המסך בעשרה אחוזים (10%).
 • שינוי גודל הגופן – השינוי יכול להיעשות על ידי שימוש בתפריט הנגישות המצוי באתר.
 • שימוש במקלדת לגלישה באתר והפעלת תכונותיו – אנשים אשר אין ברשותם עכבר או שאינם יכולים לעשות שימוש בעכבר יכולים לגלוש ולהפעיל את התכונות המצויות באתר על ידי לחיצה על המקש "TAB". כל לחיצה תעביר את הסמן אל האפשרות הבאה באתר. לחיצה על מקש ה- "Enter" תפעיל את הקישור עליו נמצא הסמן.
 • האתר אינו כולל הבהובים, ריצודים ותכנים בתנועה. במקומות אשר נמצאים תכנים כאלה, ניתן לעצור אותם בעמידה עליהם ולחיצה על העכבר או מעבר אליהם על ידי מקש ה- "TAB" ולחיצה על מקש ה- "Enter".
 • האתר אמור להיות מותאם ל:
  • מגדילי ראות (רזולוציה) בסיסיים

הנחיות נגישות

באפשרותך לצפות בהנחיות להנגשת אתרי אינטרנט:

בעברית:  http://www.isoc.org.il/w3c-wai/guidelines.html 

באנגלית:  http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/

ניתן לקבל תמיכה וסיוע בנושאים הבאים בשפה האנגלית:

סייגים לנגישות

הנהלת האתר עושה ככל שניתן על מנת לוודא כי כלל הדפים המוצגים יהיו מונגשים. יחד עם זאת, יתכן וישנם דפים שטרם הונגשו, או שטרם נמצא פתרון טכנולוגי מתאים לצורך הנגשתם. בנוסף, ייתכן ובמודעות חיצוניות, אשר הוכנסו על ידי בעלי עסקים המפרסמים באתר, ההנגשה לא תהיה שלמה או מספקת. ניתן לפנות אל הנהלת האתר בטופס יצירת קשר או בדואר אלקטרוני בכתובת advocato.co.il@gmail.com ואנו נעשה כל שביכולתנו על מנת לתת מענה מהיר ומסייע.